Neem contact met ons op info@lucullus-medical.com

Klachtenvoorwaarden lucullus sro

Deze klachtenprocedure is geldig vanaf 01.01.2016 en is beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de verkoper of als document bij LUCULLUS sro

Algemene bepalingen

De klachtenprocedure beschrijft de normale zakelijke samenwerking tussen de koper en het bedrijf LUCULLUS sro met statutaire zetel te Pribinova 4, 811 09 Bratislava, ID-nummer: 50 169 971 (hierna de verkoper genoemd) en het filiaal voor het retourneren van goederen en klachten LUCULLUS sro, SNP 264/3, 059 21 Svit.

De koper is verplicht om kennis te nemen van de klachtenprocedure en de Algemene Voorwaarden alvorens de goederen te bestellen. Door de goederen van de verkoper over te nemen, gaat deze akkoord met onderstaande klachtenprocedure. Indien de goederen niet persoonlijk worden overgenomen, betekent de overname van de goederen het moment van levering aan de eerste vervoerder.

Als bewijs van garantie (garantiecertificaat) geeft de verkoper voor elk gekocht goed een aankoopdocument (factuur - hierna alleen garantiecertificaat) af met alle noodzakelijke gegevens voor de toepassing van de garantie (naam van de goederen, garantieduur, prijs, hoeveelheid, productcode ....) .

Garantie lengte:

 1. De garantieperiode gaat in op de dag van ontvangst van de goederen door de koper. De wettelijke garantieperiode is over het algemeen 24 maanden. De verkoper kan deze wettelijke termijn verlengen. De lengte van de garantieperiode staat altijd aangegeven op de garantiekaart (in de garantiekolom).
 2. De garantieperiode bestaat uit de wettelijke termijn (24 maanden) en eventueel een verlengde periode. Binnen de wettelijke garantieperiode valt de klacht onder het Burgerlijk Wetboek nr. 40/1964 Coll. § 619-627 rekening houdend met deze klachtenregeling. Bij een verlengde termijn is de klacht uitsluitend onderworpen aan dit reglement.
 3. Een uitzondering kunnen goederen zijn die met korting worden verkocht (goederen beschadigd, gebruikt, incompleet, enz.). Indien de koper een consument is en indien de goederen worden gebruikt, is de verkoper niet aansprakelijk voor gebreken die overeenkomen met de mate van gebruik of slijtage die de goederen hadden bij de overname door de koper. De rechten uit de aansprakelijkheid voor gebreken van de goederen vervallen indien deze niet zijn uitgeoefend binnen 24 maanden vanaf de datum van ontvangst van de goederen door de koper. De verkoper kan deze termijn in overleg met de koper verkorten, maar niet minder dan 12 maanden. Deze termijn wordt door de verkoper vermeld in het verkoopdocument van de goederen. Voor goederen die door een fout of onvolledigheid tegen een lagere prijs zijn verkocht, dekt de garantie geen gebreken waarvoor een lagere prijs is overeengekomen.
 4. Voor geselecteerde producten is de fabrieksgarantie beperkt tot niet-consumentenkopers. De wettelijke rechten van de eindklant (consument) worden op geen enkele manier aangetast, de garantie voor hen is volgens de wet van toepassing.

Garantievoorwaarden

 1. De koper is verplicht om de staat van de zending samen met de vervoerder onmiddellijk bij aflevering te controleren (aantal pakketten, integriteit van de tape met het bedrijfslogo, schade aan de doos) volgens de bijgevoegde vrachtbrief. De koper heeft het recht om een zending die niet in overeenstemming is met het koopcontract te weigeren, doordat de zending bijvoorbeeld onvolledig of beschadigd is. Als de koper een dergelijke beschadigde zending van de vervoerder accepteert, is het noodzakelijk om de schade te beschrijven in het overdrachtsprotocol van de vervoerder.
 2. Onvolledige of beschadigde verzending moet onmiddellijk per e-mail worden gemeld aan het adres: reklamacie@hk-green.sk, schrijf een verslag van de schade bij de vervoerder en stuur deze zonder onnodige vertraging per e-mail of post naar de verkoper. Bijkomende claims voor onvolledigheid of uitwendige schade aan de zending geven de verkoper de mogelijkheid om te bewijzen dat dit geen schending van het koopcontract is.
 3. De garantie dekt geen gebreken die zijn veroorzaakt door onjuiste behandeling, onvoldoende of ongepaste behandeling, als gevolg van natuurlijke veranderingen in de materialen waaruit de goederen zijn gemaakt, als gevolg van enige schade door de gebruiker of een derde partij of andere onoordeelkundige tussenkomst.

Werkwijze apparatuur bij klachten

Indien de koper een consument is zonder ID:

Als het een defect is dat kan worden verholpen, worden de goederen gerepareerd. Indien reparatie niet mogelijk is en de aard van de fout een normaal gebruik niet verhindert, kan de verkoper met de koper een redelijke korting op de prijs van de goederen overeenkomen. In het geval van korting is het niet mogelijk om dit defect later te claimen. In het geval dat het onmogelijk is om de klacht met een van de bovenstaande opties af te handelen, zal een creditnota worden afgegeven aan de koper.

In het geval van een defect dat niet kan worden verholpen en waardoor de zaak niet correct kan worden gebruikt als een zaak zonder gebreken, zal de verkoper de koper de omruiling van defecte goederen aanbieden voor goederen met dezelfde of vergelijkbare prestaties of een creditnota uitgeven.

Als de koper een entiteit is met een ID-nummer:

Als het een defect is dat kan worden verholpen, worden de goederen gerepareerd. Indien reparatie niet mogelijk is en de aard van de fout een normaal gebruik niet verhindert, kan de verkoper met de koper een redelijke korting op de prijs van de goederen overeenkomen. In het geval van korting is het niet mogelijk om dit defect later te claimen.

In het geval van een defect dat niet kan worden verholpen en waardoor de zaak niet correct als een zaak kan worden gebruikt zonder fouten, heeft de verkoper het recht om de defecte goederen te ruilen voor goederen met dezelfde of vergelijkbare prestaties of een creditnota af te geven.

 1. De verkoper behandelt klachten over de goederen zonder onnodige vertraging, maar niet later dan 30 dagen vanaf de dag die volgt op de klacht door de koper. Deze periode is niet bindend voor de koper, die het ID-nummer tijdens de aankoop heeft toegepast en daarom wordt zijn relatie met de verkoper geregeld door het Wetboek van Koophandel.
 2. Na afhandeling van een terechte klacht wordt de garantietermijn verlengd met de duur van de klacht. Bij een onterechte klacht wordt de garantietermijn niet verlengd. Indien de klacht door omruiling is afgehandeld, wordt een andere eventuele klacht aangemerkt als eerste klacht van goederen. (De duur van de klacht wordt berekend vanaf de dag na ontvangst tot de dag waarop de klacht is afgehandeld. Pas als de koper deze ophaalt. De klant wordt geïnformeerd over de afhandeling door de e-mail die hij bij de aankoop heeft opgegeven.)
 3. Nadat de klacht is afgehandeld, stelt de verkoper de koper telefonisch of per e-mail op de hoogte van de beëindiging van de klacht. Als de goederen zijn verzonden door een transportdienst, worden deze na verwerking automatisch naar het adres van de koper verzonden. Indien de koper om technische redenen de e-mail niet binnen de wettelijke termijn van één maand heeft ontvangen, heeft de koper de mogelijkheid om automatisch te verschijnen op de klachtenafdeling, waar de klacht zal worden behandeld en afgegeven na indiening van de oorspronkelijke klacht .
 4. In geval van niet-afhaling van de geclaimde goederen binnen 60 dagen vanaf de datum van indiening van de klacht, heeft de verkoper volgens § 656 van het burgerlijk wetboek het recht om het bedrag voor opslag in rekening te brengen bij het verwijderen van de klacht. Dit bedrag is vastgesteld op 0,50 EUR / dag voor goederen tot 5 kg.

Voor het bedrijf LUCULLUS sro

Opgemaakt in overeenstemming met het Burgerlijk Wetboek. nee. 108/2000 Coll. , Handelscode. en relevante wijzigingen aan Coll